Algemene voorwaarden Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra

Artikel 1 Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra, hierna te noemen “FSA” is een eenmanszaak, gevestigd in Oldenzaal, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door de personen die door FSA contractueel zijn vastgelegd.

Artikel 2 Definities

De eenmanszaak: Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra, gevestigd te Oldenzaal.
Cliënt c.q. opdrachtgever: contractspartij van Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Kantoor: Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra en de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen, die door haar bij de uitoefening van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als hierna gedefinieerd – die FSA voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de desbetreffende werkzaamheden geldt.
Verschotten: de kosten die FSA maakt in het belang van de uitvoering van de overeenkomst.
Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met FSA worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor FSA werkzaam zijn of zijn geweest als werknemer, opdrachtnemer of anderszins, alsmede haar bestuurders

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op en gemaakt ten behoeve van de door FSA ingeschakelde derden.

Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door FSA ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

Artikel 4 De overeenkomst

Alle opdrachten aan FSA worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FSA, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij FSA werkende, persoon wordt uitgevoerd.

Het staat FSA vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen personeelsleden van FSA te laten uitvoeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden (bijv. deurwaarders en accountants). Deze derden zullen met de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid en zo nodig in overleg met de opdrachtgever worden geselecteerd.

Artikel 5 Identificatie

FSA is ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan FSA ter beschikking te stellen. FSA is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door FSA leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheids­verzekering van FSA wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door FSA in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

FSA is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan FSA de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Artikel 7 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart FSA en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die FSA ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van FSA.

FSA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door een door FSA gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van FSA.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8 Inschakelen van derden

FSA zullen bij het inschakelen van niet eenmanszaak behorende derden (anders dan in geval van deurwaarders­bijstand) de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van derden zoveel mogelijk overleg plegen met de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 9 Honorarium

Het honorarium van de werkzaamheden van FSA wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. De uurtarieven worden standaard jaarlijks op 1 januari (hernieuwd) vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven met ingang van voornoemde datum van het volgende kalenderjaar worden aangepast. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond schriftelijk te ontbinden.

De door FSA betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever zullen separaat in rekening worden gebracht. Door FSA kan percentage van het honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten. Dit percentage zal voorafgaand aan het verlenen van de opdracht op verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

Alle door FSA in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor-) kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

FSA is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 10 Betaling

Betaling van declaraties van FSA dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Met toestemming van de opdrachtgever is FSA gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan FSA verschuldigd is.

Indien een opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is FSA gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij uitblijven van tijdige betaling zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd, behoudt FSA zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn, tot invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.

Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct (mits toegestaan), ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de cliënt/opdrachtgever per ommegaande bericht.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Gelden van Derden

FSA is niet aangesloten bij een Stichting Beheer Derdengelden.

Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliënt/opdrachtgever dan wel derden zouden kunnen worden ontvangen, verzoekt FSA de betreffende instantie om de gelden rechtsreeks over te maken op een door de cliënt/opdrachtgever aan te wijzen (bank)rekening.

Artikel 12 Archivering/ Bewaartermijn van dossier

Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan cliënt/opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste zeven jaren door FSA bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.

Artikel 13 Geschillen en klachten

De rechtsverhouding tussen de cliënt/opdrachtgever en FSA is onderworpen aan het Nederlands recht.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FSA is gevestigd. Niettemin behoudt FSA het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

FSA voldoet aan de verplichting zoals neergelegd in artikel 6:28 van de Verordening op de Advocatuur, inhoudende de kantoor­klachtenregeling.

Voornoemde kantoor­klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen FSA en de cliënt. De advocaat waartegen zich de klacht richt zorgt voor de afhandeling van de klacht.

De kantoor­klachtenregeling wordt desgevraagd per ommegaande verstrekt aan de cliënt en is tevens raad te plegen op de site www.fsadvocaat.nl

In het kantoorpand staande en gelegen aan de Deurningerstraat 37a te (7571 BA) Oldenzaal is een exemplaar van de kantoor­klachtenregeling aanwezig.

Artikel 14 Vertaling

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertaling daarvan dan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Door publicatie op de website www.fsadvocaat.nl alsmede door het (desgevraagd) ter hand stellen van de voornoemde algemene voorwaarden voor of bij aangaan van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting die het B.W. stelt in de artikelen 6:231 ev.